Alle Artikel in 'Wagen'

Preisliste erstellt am: 27.02.2020
 
 
  46426 Piko PIKO SmartDecoder 4.1 S Next1   104,70 €
  53020 Piko Rekowg. 2.Kl. Bage DR IV   35,10 €
  53021 Piko Rekowg. 2.Kl. Baage DR IV   35,10 €
  53022 Piko Rekowg. Gepäck Dage DR IV   35,10 €
  53023 Piko Rekowg. Post Post-a DR IV   35,10 €
  53024 Piko Rekowg. 2.Kl.Tragl. Bagtre DR   35,10 €
  53080 Piko Rekowg. 2.Kl. B3ge DR III   35,10 €
  53081 Piko Rekowg. 2.Kl. Bge DR III   35,10 €
  53082 Piko Rekowg. Gepäck D3ge DR III   35,10 €
  53083 Piko Rekowg. Post 3e-cI/12,8 DR II   35,10 €
  53084 Piko Rekowg. 2.Kl. Bgtre DR III, T   35,10 €
  53140 Piko Sachsenwg. 2.Kl. BSa13 DRG II   47,70 €
  53143 Piko Sachsenwg. 3.Kl. Ci sa 09/36 47,60 €  35,70 €
  53155 Piko Sachsenwg. KSStEB I DiSa09 45,65 €  32,00 €
  53156 Piko Sachsenwg. KSStEB I DiSa09, 39,90 €  29,93 €
  53162 Piko Personenwagen Ca SD III   52,40 €
  53163 Piko Abteilwagen C 48 020 3.Kl. BB   52,40 €
  53164 Piko Abteilwagen C 48 022 3.Kl. BB   52,40 €
  53165 Piko Abteilwagen C 48 050 3.Kl. BB   52,40 €
  53166 Piko Packwagen 69 991 BBÖ III   52,40 €
  53167 Piko Sachsenwg. DR Bp III   48,20 €
  53168 Piko Sachsenwg. DR Bp III andere #   48,20 €
  53169 Piko Sachsenwg. DR Bdtr III   48,20 €
  53183 Piko Sachsenwg. DR B III   48,20 €
  53184 Piko Sachsenwg. DR Pw Packwg. III   48,20 €
  53206 Piko Durchgangswg. Bghqe DR IV (St   73,60 €
  53212 Piko Abteilwg. 2.Kl. B4p DR III m.   52,60 €
  53213 Piko Abteilwg. 2.Kl. B4p DR III o.   48,20 €
  53216 Piko Abteilwg. 1./2.Kl. KSStEB I o   53,90 €
  53217 Piko Abteilwg. 1./2.Kl. KSStEB I m 57,35 €  43,01 €
  53229 Piko Postwg. Post -a/15 DBP IV   48,20 €
  53230 Piko Postwg. Post -a/15 DP IV 54,99 €  36,15 €
  53231 Piko Postwagen Fa. SD III   53,00 €
  53233 Piko Postwg.PKP IV 59,99 €  49,70 €
  53235 Piko Packwagen Pwg 88 DR III   35,10 €
  53237 Piko Packwg. Pwg9404   DR IV   35,50 €
  53240 Piko Mod. Wg. 1.Kl. A4üge DR III S   43,80 €
  53242 Piko Mod. Wg. 2. Kl. B4üge DR III   43,80 €
  53243 Piko Mod. Wg. Gepäck D4ge DR III S   43,80 €
  53253 Piko Mod. Wg. 1.Kl. Age DR IV 49,99 €  32,93 €
  53264 Piko Postwg.Post-p/13 DBP IV 55,10 €  41,33 €
  53265 Piko Bahnpostwagen Post c-13 DBP E   43,80 €
  53272 Piko Schürzeneilzugwg. AB4üml 1./2   43,90 €
  53274 Piko Schürzeneilzugwagen 1./2. Kl.   43,80 €
  53275 Piko Schürzeneilzugwg. B4ylwe 2.   43,80 €
  53280 Piko Schürzeneilzugwg. C4ipü 3.Kl.   48,80 €
  53282 Piko Schürzeneilzugwg. 2. Kl. PKP 54,99 €  45,20 €
  53283 Piko Schürzeneilzugwg. 1./2. Kl. P 54,99 €  45,20 €
  53311 Piko Abteilwg. 1./2.Kl. SNCF III o   53,00 €
  53316 Piko Abteilwagen AB 6033 NS II/III   56,95 €
  53317 Piko Abteilwagen C 6126 NS II/III   52,30 €
  53325 Piko Postwg. Post -4ü-a/17 DBP III   43,80 €
  53326 Piko Postwg. Post -4ü-b/17 DP III   38,10 €
  53360 Piko Schnellzugwg. AB4ü DR III   43,90 €
  53361 Piko Schnellzugwg. B4ü DR III   43,90 €
  54006 Piko Ged.Gwg. G02 CSD III m. Bh     23,20 €
  54008 Piko Kühlwg. Tnh17 DR III 19,99 €  12,68 €
  54009 Piko Ged. Gwg. Wiel´s B III m..Bh.   23,20 €
  54033 Piko Verschlagwg. V23 DR III   21,00 €
  54069 Piko Ged. Gwg. Gbs258 DB-AG V mit   25,70 €
  54082 Piko Kühlwg. Ibbhss8366 DR IV   27,30 €
  54084 Piko Kühlwg. CSD   IV 32,99 €  29,10 €
  54102 Piko Behelfskaliwg. Kmm21 DR III   23,40 €
  54103 Piko Behelfskaliwg. DR IV   30,45 €
  54128 Piko Rungenwg. DR III, mit Bagger   46,20 €
  54143 Piko Off. Gwg. Elo FS III   22,90 €
  54147 Piko Off. Gwg. Ludwigshafen DRG II   22,20 €
  54189 Piko Knick-Kslwg. Aral DB AG V   43,90 €
  54191 Piko Knick-Kslwg. Esso DB V   43,90 €
  54194 Piko Knick-Kslwg. KVG DB V   43,90 €
  54196 Piko Knick-Kslwg. Wascosa DB AG V   43,90 €
  54230 Piko Zementsilowg. Uce9120 DR IV   26,30 €
  54246 Piko Selbstentladewg. OOt47 DR III   30,50 €
  54249 Piko Selbstentladewg. Fad6770 DR I   30,50 €
  54257 Piko Säuretopfwg. DB III, Teerverw   26,70 €
  54300 Piko Kaliwg. Taoos 894(9331) DB V   43,80 €
  54301 Piko Kaliwg. Taoos 894(9331) DB-Ca   43,80 €
  54310 Piko Kaliwg. Uaoos 9331 DR IV, 4 D   43,80 €
  54320 Piko Stbd.-Sbstentlwg. KKt 22 DR I   43,80 €
  54322 Piko Stbd.-Sbstentlwg. Tad5830 DR   43,80 €
  54324 Piko Stbd.-Sbstentlwg. KKt22 DR II   43,80 €
  54339 Piko Stammholztrpwg. Roos-t642 DB   52,40 €
  54341 Piko Schüttgutwg. Facns 133 DB AG   43,50 €
  54342 Piko Schüttgutwg. Facns DB AG rot 52,50 €  39,38 €
  54343 Piko Schüttgutwg. Facns DB AG rot   44,10 €
  54344 Piko Schüttgutwg. Facn133 Elbe Kie   43,50 €
  54347 Piko Kesselwg. OLEX BP DB III, m.B   25,50 €
  54359 Piko Kesselwg. Zh Minol DR III     25,60 €
  54393 Piko Schplwg. DB V LogServ   29,60 €
  54396 Piko Schplwg. offen DB-AG V LogSer   29,60 €
  54415 Piko Schiebewandwg. Hbis DB AG V   41,90 €
  54416 Piko Schiebewg.Hbis294 DB IV silbe   30,70 €
  54417 Piko 2er Einheit Schiebewg. Hillmr   62,90 €
  54436 Piko Klappdeckelwg. Kmm21 DR III, 34,50 €  25,88 €
  54439 Piko Off. Gwg. Ommu39 DR III o.Bb.   25,00 €
  54441 Piko Klappdeckelwg. Tm5605 DR IV   29,80 €
  54442 Piko Off. Gwg Ommu39 DR III   21,30 €
  54446 Piko Schienenreinigungswg. NS IV 43,99 €  36,20 €
  54450 Piko Kalkkübelwg. Slmmp DR IV   43,90 €
  54451 Piko Kalkkübelwg. OOk DR III   43,90 €
  54460 Piko Rungenwg. Rmm33 DB III   23,50 €
  54485 Piko Postwg.Post-2t/11 DBP IV 35,00 €  26,25 €
  54501 Piko Großr.-Schbwndwg. Hbbills311   26,30 €
  54504 Piko Großr.-Schbwndwg. Hbills 310   26,60 €
  54509 Piko SBB Schiebewandwagen Hbbinss   29,20 €
  54510 Piko Granulatwg. Kds67 DB III   43,80 €
  54516 Piko Granulatwg.Kds BASF DB III   43,80 €
  54517 Piko Granulatwg."VTG" DB IV   43,80 €
  54532 Piko Druckgaskesselwg. ZZd54-17-xx   27,20 €
  54535 Piko Druckgaskesselwg. Zagk DB V   27,20 €
  54543 Piko Kühlwg. Thf17 DR III   28,50 €
  54544 Piko Kühlwg. EKU DB III 27,40 €  20,55 €
  54545 Piko Kühlwg. Kühl-Transit DB III   26,20 €
  54552 Piko Kühlwagen "Barre Bräu" DB,EP3   29,20 €
  54558 Piko Kühlwg. Tkroh 19 DRG II grau   26,20 €
  54570 Piko Selbstentladewg. Fcs "Kohlen 45,10 €  33,83 €
  54572 Piko Selbstentladewg. Fcs ermewa S 56,90 €  42,68 €
  54573 Piko Selbstentladewg. GZM SBB VI   40,80 €
  54582 Piko Großraumschiebewagen Himrrs44   52,40 €
  54586 Piko Schiebeplanenwg. CD Cargo V   32,60 €
  54589 Piko Schiebeplanwagen Rail Cargo A   32,60 €
  54595 Piko Postwg. 8,5 DRG II 39,99 €  26,25 €
  54604 Piko Zweiseitenkipper Fakks 127 DB   48,70 €
  54611 Piko Kühlwg. Thf DR III   26,50 €
  54614 Piko Bierwg. Veltins DB III 44,99 €  36,90 €
  54615 Piko Bierwg. Stauder DB III 44,99 €  36,90 €
  54620 Piko Kohleselbstentlwg. Otm03 DB I   35,30 €
  54621 Piko Kohleselbstentladewg Ot45 DR   51,40 €
  54622 Piko Kohleselbstentlwg. Ot 45 DR I   38,60 €
  54625 Piko Kohleselbstentladewg. Ot03 DB   35,30 €
  54630 Piko Mittelsbentldwg. Tanoos 896 D   39,40 €
  54631 Piko Mittelselbstentldwg Tanoos Na   39,40 €
  54641 Piko Selbstentladewg. Fc087 DB IV   37,30 €
  54643 Piko Selbstentladewagen Fc087 DB A   36,70 €
  54646 Piko Rungenwg. S-LWR 84008 NS   29,99 €  25,10 €
  54658 Piko Druckgaskesselwg. nacco DB AG 51,80 €  38,85 €
  54659 Piko Druckgaskesselwg. äSogetank“   49,20 €
  54662 Piko Druckgaskesselwg. Westfalenga   44,80 €
  54664 Piko Druckgaskesselwg. Riesner Gas   44,80 €
  54666 Piko Druckgaskesselwagen Zags GATX   43,20 €
  54667 Piko Druckgaskesselwagen Zags Tycz   43,20 €
  54668 Piko Druckgaskesselwagen Nacco VI   43,60 €
  54669 Piko Druckgaskesselwagen OnRail VI   45,30 €
  54670 Piko Schüttgutwagen Falns 176 VTG   38,70 €
  54671 Piko Schüttgutwagen Falns 176 O   38,70 €
  54676 Piko Schüttgutwagen Falns PKP, bra   42,50 €
  54678 Piko Schüttgutwagen Falns "SD" VI   41,90 €
  54680 Piko Tragwg. Sgnss Container Wa   54,99 €
  54681 Piko Tragwg. Sgnss Holztransport   64,99 €
  54685 Piko Tragwagen Sgnss m.Beladung VI   64,99 €
  54690 Piko Zementsilowagen DR IV   43,20 €
  54691 Piko Zementsilowagen GATX VI   46,40 €
  54693 Piko Zementsilowagen Ucs-v9120 gr.   46,40 €
  54694 Piko Zementsilowagen Ucs-y9120 mit   46,40 €
  54695 Piko Zementsilowagen Ucs-v9120 sch   46,40 €
  54696 Piko Zementsilowagen nacco V   46,80 €
  54697 Piko Zementsilowagen V   45,70 €
  54706 Piko Baustoffwg. G20 DB IV   22,00 €
  54719 Piko Kühlwg. DRG II   39,40 €
  54720 Piko Ged. Gwg. F FS III     18,60 €
  54735 Piko Silowg. Uckk FS   VI 33,99 €  28,00 €
  54736 Piko Ged. Güterwg. Westf. Lokfabri 24,99 €  19,70 €
  54737 Piko Ged. Güterwg. Weyermann Malzf 24,99 €  19,70 €
  54738 Piko Ged. Güterwg. Watzdorfer Bier 24,99 €  19,70 €
  54739 Piko Ged. Güterwg. Gbs 181 Frico N 33,99 €  27,30 €
  54740 Piko Containertragwg. Rgs-z 3910 1   39,50 €
  54741 Piko Kesselwg. ÖMV ÖBB   III 34,49 €  27,30 €
  54742 Piko Kesselwg. 4achs. Slovnaft CSD 34,49 €  27,30 €
  54744 Piko Bierwagen Dingslebener DRG II   39,90 €
  54754 Piko Großraumwg. Zsa CSD IV   28,50 €
  54756 Piko Knickkesselwagen Nacco grau,   43,80 €
  54758 Piko Knickkesselwagen Wascosa oran   44,20 €
  54759 Piko Knick-Kslwg.RYKO VI   47,50 €
  54760 Piko Chemiekesselwagen VTG VI   47,80 €
  54768 Piko Chemiekesselwagen LKAB Ep. VI   52,60 €
  54771 Piko Taschenwagen T3000e DB Schenk   82,40 €
  54774 Piko T3000e DB DHL VI   83,20 €
  54775 Piko T3000e DB Container Maersk VI   83,30 €
  54777 Piko Taschenwagen T3000e Wascosa V   90,50 €
  54778 Piko Taschenwagen T3000 TXL VI zwe   82,30 €
  54779 Piko T3000e Wascosa mit 2 Trailer   89,40 €
  54796 Piko Knick-Kslwg. GATX/Chemoil VI   48,20 €
  54803 Piko Flachwg. DR IV & Lokkessel BR   56,80 €
  54810 Piko Flachwg. DB V+BR185 Gehäuse   39,10 €
  54833 Piko Rungenwg. Kkm3230 DR IV + Ktr 49,99 €  32,78 €
  54835 Piko Flachwagen Rs669 DBAG 2 Wind   43,70 €
  54839 Piko Behelfskaliwagen T-v5602 DR I   27,30 €
  54861 Piko Off. Gwg. Omm39 DB III   12,60 €
  54864 Piko Off. Gwg. Ommu44 DR III   12,60 €
  54867 Piko Off.Gwg E028 DB IV   12,60 €
  54869 Piko Verschlagwg. V23 DB III m. Bh   21,10 €
  54877 Piko Kühlwg. Gk Berlin DRG II 15,60 €  11,70 €
  54885 Piko Bierwg. Hasseröder DB V 23,70 €  17,78 €
  54891 Piko Bierwg. Roth-Bier DRG II 33,00 €  24,75 €
  54909 Piko Knick-Kslwg. GATX DB AG V   43,90 €
  54912 Piko Knick-Kslwg. Wascosa OMV V   43,90 €
  54919 Piko Knick-Kslwg. Siess DB AG VI   43,90 €
  54925 Piko Säuretopfwg. Zik 7121 DR Muse   30,60 €
  54926 Piko Säuretopfwg. Uhk6716 DR IV   26,70 €
  54939 Piko Schplwg.Shimmns OnRail V   29,50 €
  54965 Piko Ged. Gwg. Gbs 1500 DR IV 29,99 €  19,20 €
  54968 Piko Ged. Gwg. Gbgs / Zts SD Ep. I   28,30 €
  54976 Piko Rungenwg. Rmms Bahndienstwage   23,80 €
  54977 Piko Rungenwagen CSD IV   24,20 €
  54978 Piko Rungenwagen Ulm ÖBB IV   24,20 €
  54979 Piko Rungenwg. ex Ulm ÖBB   II 29,99 €  25,10 €
  54984 Piko Rungenwg. Ex Ulm PKP IV 29,99 €  25,10 €
  54985 Piko Ged.Gwg. G02 DB Collonil III   21,30 €
  54988 Piko Off. Güterwagen DSB III   16,50 €
  54989 Piko Ged.GüterwagenGr04, DR, Ep. I   22,00 €
  54995 Piko Kühlwg. Ibbhlps 379 Bionade D   26,60 €
  54999 Piko Schienen-Reinigungswg.   35,10 €
  55050 Piko Messwagen in H0   172,40 €
  55056 Piko PIKO Messwagen NL   VI   189,50 €
  55150 Piko Flexgleis G940 mit Betonschwe   6,70 €
  57022 Piko PIKO myTrain Containerwagen   11,50 €
  57023 Piko PIKO myTrain Kesselwagen   11,50 €
  57024 Piko PIKO myTrain Silowagen   11,50 €
  57603 Piko Steuerwg. DoSto. Metronom V   47,30 €
  57605 Piko Personenwg. 2.Kl. IC Großraum   24,40 €
  57606 Piko Personenwg. 1.Kl. IC Großraum   24,40 €
  57608 Piko Personenwg. IC-Bordbistro DB-   24,40 €
  57609 Piko Personenwg. 2.Kl. IC + rotes   24,40 €
  57610 Piko Personenwg. 1.Kl. IC + rotes   29,99 €
  57611 Piko Personenwg. 2.Kl. IC Großraum   24,40 €
  57612 Piko Personenwg. 1.Kl. IC Großraum   24,40 €
  57613 Piko Personenwg. 2.Kl. IC Großraum   28,50 €
  57614 Piko Personenwg. 1.Kl. IC Großraum   28,50 €
  57618 Piko Personenwg. 2.Kl. ARRIVA V 29,99 €  18,30 €
  57619 Piko Personenwg. 1./2.Kl. ARRIVA V   24,40 €
  57620 Piko DoStowg. DBuz747 DB Regio VI   39,30 €
  57621 Piko DoStowg. DBbuzf778 DB Regio V   47,30 €
  57622 Piko DoSto DBmtrue DR IV braun   39,30 €
  57623 Piko DoSto Steuerwg.DBmqee DR IV b   54,99 €
  57630 Piko Perswg. BI 3. Kl. DB III   16,10 €
  57631 Piko Perswg. B 2. Kl. DR III   16,10 €
  57633 Piko Perswg. Bp   DR III rot/e   16,10 €
  57641 Piko Schnellzugwagen Railjet Buffe   28,50 €
  57642 Piko Schnellzugwg. 1.Kl. Railjet V   28,50 €
  57643 Piko Schnellzugwg. 2.Kl. Railjet V   28,50 €
  57644 Piko Schnellzugwg. Buffet Railjet   28,50 €
  57647 Piko IC Personenwg. Railjet Gelb V   26,80 €
  57649 Piko Schnellzugwagen Railjet, 2. K   28,50 €
  57650 Piko Perswg. 2.Kl. Silberling DB   38,00 €
  57651 Piko Perswg. 1./2.Kl. Silberling   38,00 €
  57652 Piko Perswg. 2.Kl. Steuer. Silberl   59,00 €
  57653 Piko Perswg. 2.Kl. Steuer. Silberl   47,00 €
  57654 Piko Perswg. 2.Kl. Silberling     38,00 €
  57655 Piko Perswg. 1./2.Kl. Silberling     38,00 €
  57667 Piko Nahverkehrssteuerwagen 2.Kl.   59,00 €
  57668 Piko Nahverkehrswagen 2.Kl. B DB I   38,00 €
  57669 Piko Nahverkehrswagen 1/2.Kl.AB DB   38,00 €
  57671 Piko Steuerwagen Railjet CD VI   58,30 €
  57672 Piko Steuerwagen Railjet ÖBB VI   58,30 €
  57675 Piko Nahverkehrswagen n-Wagen DB A   37,50 €
  57676 Piko Nahverkehrswagen n-Wagen DB A   37,50 €
  57677 Piko Nahverkehrssteuerwg. 2 Kl. TR   58,30 €
  57678 Piko Nahverkehrswagen 2.Kl TRI VI   38,00 €
  57679 Piko Nahverkehrswagen 1./2.TRI VI   38,00 €
  57680 Piko DoSto DBmu 748 DB AG V türkis   39,30 €
  57681 Piko DoSto Steuerwg. DBmq 776 DB A 54,99 €  35,48 €
  57684 Piko DoSto DBmtrue DR IV grün   39,30 €
  57685 Piko DoSto Steuerwg. DBmqee DR IV   47,30 €
  57687 Piko DoSto 2.Kl. ALEX VI   39,60 €
  57688 Piko DoSto 2.Kl. ALEX VI, andere N   39,60 €
  57690 Piko ICE 3 Personenwagen mit Strom   39,30 €
  57691 Piko ICE 3 Personenwagen   34,50 €
  57692 Piko ICE 3 Perswg. 1. Kl. mit Stro   43,10 €
  57693 Piko ICE 3 Perswg. 2. Kl. mit Stro   43,10 €
  57696 Piko Nahverkehrswg. n-wg. 2. Kl. D 49,99 €  39,70 €
  57697 Piko Nahverkehrswg. n-wg. 1./2. Kl 49,99 €  39,70 €
  57700 Piko Containertrgwg. DB-Cargo V   25,40 €
  57701 Piko Niederbordwagen DR III   12,99 €
  57702 Piko Off. Gwg. DB III   12,99 €
  57703 Piko Kesselwg. DB IV   16,50 €
  57704 Piko Güterzugbegleitwg. Pwg14 DRG   16,00 €
  57705 Piko Ged. Gwg. DR III   17,99 €
  57706 Piko Containertrgwg. P&O DB-Cargo   25,40 €
  57708 Piko Stückgutwg. Gwhu02 DR III   16,00 €
  57709 Piko Ged. Gwg. DB III   17,99 €
  57713 Piko Kesselwg. Minol DR IV   16,50 €
  57715 Piko Kesselwg. DR III   16,50 €
  57716 Piko Kesselwg. Eva DB IV   16,50 €
  57717 Piko Niederbordwagen DR IV   12,99 €
  57719 Piko Kesselwg. ARAL DB III   16,50 €
  57721 Piko Güterzugbegleitwagen Pwg DB I   16,00 €
  57747 Piko Containertrgwg. Deutrans DR I   28,20 €
  57750 Piko Hochbordwg. Eaos Railion DBAG   16,40 €
  57754 Piko Kesselwg. Udh Minol DR IV   16,50 €
  57759 Piko Containertragwg. 2x20" APL DB   28,20 €
  57767 Piko ged.Güterwagen "SNICKERS"   20,35 €
  57773 Piko Containertrgwg. Transcontaine   25,40 €
  57780 Piko Hochboardwg. Eaos SBB VI, bla   17,90 €
  57782 Piko Hochbordwg. OOr47 DR III, Mit   16,40 €
  57785 Piko Containertrgwg. äDREIER“ SBB   27,80 €
  57787 Piko Kesselwg. äWacker“ DB IV   15,90 €
  57789 Piko ged.Güterwagen "Walliser" SBB   25,90 €
  57791 Piko Containertrgwg. 2X20´ DR-Cont 32,99 €  21,15 €
  57797 Piko Kesselwg. CSD III 16,60 €  12,45 €
  57799 Piko ged.Güterwagen "Krombacher“ D 21,40 €  16,05 €
  58135 Piko 3er Set Nahverkehr der DR mit   146,90 €
  58339 Piko 3er Set ged.Güterwagen SPA MO   62,60 €
  58344 Piko 3er Set Seitenkipper Fakks127   149,99 €
  58352 Piko 3er Set   Sattelboden-Sel   137,00 €
  58358 Piko 3er Set Reko Wg. mit Flicken   99,30 €
  58361 Piko 3er Set Kesselwagen Zas (406R   149,99 €
  58362 Piko Set Schiebeplanenwagen 2tlg.   63,90 €
  58364 Piko 3er Set Bierwagen "Brauereien   65,20 €
  58365 Piko 2er Set Schiebeplanenwagen Ra   69,30 €
  58366 Piko 2er Set Güterwagen Fortschrit   43,00 €
  58367 Piko 2er Set Verschlagwagen DR III   43,00 €
  58368 Piko 2er Set G02 "Diamant" DRG II   43,00 €
  58370 Piko 2er Set Kesselwagen Zas DEC P   98,60 €
  58371 Piko 4er Set PmG DR IV     104,90 €
  58372 Piko 3er Set Bierwg. "Kölsch" DB I 74,99 €  62,00 €
  58373 Piko 2er Set Ged. Güterwg. Fit DR 49,99 €  40,90 €
  58374 Piko 3er Set Güterzug Zirkus Ronca 79,99 €  65,50 €
  58375 Piko 2er Set Großraumgüterwg. 401K 79,99 €  72,60 €
  58376 Piko 2er Set Großraumgüterwg. 401K 79,99 €  72,60 €
  58377 Piko 3er Set Schüttgutwg. Fc der P 119,99 €  97,90 €
  58378 Piko 2er Set Schiebeplanenwg. Caib 74,99 €  65,90 €
  58379 Piko 2er Set Schiebeplanenwg. Merc 74,99 €  65,90 €
  58380 Piko 2er Set Off. Güterwg. Eaos DB 59,99 €  54,70 €
  58381 Piko 2er Set Off. Güterwg. Eaos DB 59,99 €  54,70 €
  58382 Piko 2er Set Off. Güterwg. Eaos FS 59,99 €  57,00 €
  58383 Piko 2er Set Off. Güterwg. Eaos DB 59,99 €  54,70 €
  58384 Piko 2er Set Kesselwg. 406R PKP GA 99,99 €  93,70 €
  58385 Piko 2er Set Niederbordwg. 401Z PK 79,99 €  70,30 €
  58386 Piko 3er Set IC 2. Kl. + 1. Kl. + 174,99 €  149,00 €
  58387 Piko 3er Set IC 2x 2. Kl. + 1. Kl. 169,99 €  144,70 €
  58388 Piko 3er Set x-Wg. S-Bahn Nürnberg 189,99 €  161,70 €
  58389 Piko 2er Set Personenwg. 111A PKP 109,99 €  103,00 €
  58390 Piko 2er Set Personenwg. 111A PKP 109,99 €  103,00 €
  58391 Piko 2er Set Speisewg. 113AM PKP E 109,99 €  103,00 €
  58410 Piko Hochbordwagen 401Zk PKP Cargo   37,90 €
  58411 Piko Niederbordwagen 401Zi PKP V   37,90 €
  58412 Piko Niederbordwagen 401Z Eamos PK   37,40 €
  58413 Piko Flachwagen 401Zb PKP IV   37,90 €
  58414 Piko Rungenwagen 401Z PKP IV   37,40 €
  58415 Piko Flachwagen 401Z PKP IV   37,40 €
  58416 Piko Hochbordwagen 401Zk Eamos PKP   36,90 €
  58417 Piko Rungenwagen 401Ze Rmmps (PPzk   36,90 €
  58430 Piko Silowagen Uacns   VTG VI   48,20 €
  58431 Piko Silowagen Uacns   GATX VI   48,20 €
  58432 Piko Silowagen Uacns Dyckerhoff VI   48,80 €
  58433 Piko Silowagen Uacns Enviloc VI   48,80 €
  58434 Piko SBB Silowagen Uacns WASCOSA   53,60 €
  58435 Piko Silowagen Uacns Feldbinder Me   47,60 €
  58436 Piko Silowagen Uacns Wascosa Cemex   52,30 €
  58450 Piko Kesselwagen Zas (406R) PKP IV   49,99 €
  58452 Piko Kesselwagen 406R Zaes Baltkol   49,99 €
  58453 Piko Kesselwagen 406R Zas PCC Sped   49,99 €
  58454 Piko Kesselwg. 406R PKP Ep. IV 49,99 €  47,50 €
  58455 Piko Kesselwg. 406R PKP Ep. V 49,99 €  47,50 €
  58470 Piko Großraumgüterwagen 401K PKP V   38,20 €
  58471 Piko Großraumgüterwagen 401K PKP V   38,20 €
  58500 Piko S-Bahn X-Wagen 2. Kl. DB AG I   43,50 €
  58501 Piko S-Bahn X-Wagen Steuerwagen 2.   65,10 €
  58502 Piko S-Bahn X-Wagen 1./2. Kl. DB A   43,50 €
  58503 Piko ~S-Bahn x-Wagen Steuerwagen D   97,40 €
  58504 Piko S-Bahn x-Wg. 2. Kl. DB AG vkr 49,99 €  42,80 €
  58505 Piko S-Bahn x-Wg. 1./2. Kl. DB AG 49,99 €  42,80 €
  58506 Piko S-Bahn x-Wg. Steuerwg. 2. Kl. 79,99 €  68,40 €
  58520 Piko Nahverkehrssteuerwg. Wittenbe   81,20 €
  58521 Piko ~Nahverkehrssteuerwagen Witte   114,80 €
  58522 Piko Nahverkehrssteuerwg. Wittenbe 99,99 €  77,20 €
  58530 Piko Schnellzugwg. Eurofima 1. Kl. 59,99 €  54,70 €
  58531 Piko Schnellzugwg. Eurofima 1. Kl. 59,99 €  57,00 €
  58532 Piko Schnellzugwg. Eurofima 2. Kl. 59,99 €  57,00 €
  58533 Piko Schnellzugwg. Eurofima 1. Kl. 59,99 €  57,00 €
  58534 Piko Schnellzugwg. Eurofima 1. Kl. 59,99 €  57,00 €
  58535 Piko Schnellzugwg. Eurofima 2. Kl. 59,99 €  57,00 €
  58594 Piko 2er Set Ergänzungswg. BR 412 189,99 €  146,70 €
  58596 Piko 3er Set Ergänzungswg. BR 412 279,99 €  216,10 €
  58660 Piko Schnellzugwagen Eurofima oran   28,50 €
  58661 Piko Schnellzugwagen Eurofima oran   28,50 €
  58662 Piko Schnellzugwagen IC 2. Kl. PKP   28,50 €
  58663 Piko Schnellzugwagen IC 1. Kl. PKP   28,50 €
  58664 Piko Schnellzugwagen IC 2. Kl. SZ   28,50 €
  58665 Piko Schnellzugwagen IC 1. Kl. SZ   28,50 €
  58666 Piko Liegewagen ÖBB EC Design V, g   28,50 €
  58667 Piko Liegewagen ÖBB V, blau-lichtg   28,50 €
  58668 Piko SBB Personenwagen Apm grau   28,80 €
  58669 Piko SBB Personenwagen Bpm grau   28,80 €
  58670 Piko FS Personenwagen 2. Kl. Eurof   28,80 €
  58671 Piko FS Personenwagen 1. Kl. Eurof   28,80 €
  58673 Piko Schnellzugwagen MRB VI   24,40 €
  58674 Piko Schnellzugwagen IC 1. Klasse   28,50 €
  58675 Piko Schnellzugwagen IC 2. Klasse   28,50 €
  58676 Piko Personenwagen Alex 1./2. Kl n   24,00 €
  58677 Piko Personenwagen Gysev 2. Kl VI   28,10 €
  58678 Piko Schnellzugwagen Flixtrain VI   24,00 €
  58679 Piko Schnellzugwagen IC NS V   28,10 €
  58713 Piko Niederbordwg. Kkm3230 DR IV b   27,20 €
  58714 Piko Containertragwg. 40´ PIL DB A   25,40 €
  58725 Piko Hochbordwg. Eas -x PKP braun   18,10 €
  58726 Piko Niederbordwagen U-zx PKP Ep.   12,99 €
  58729 Piko Ged. Güterwagen Starke Marken   22,40 €
  58730 Piko Ged. Güterwagen Starke Marken   22,40 €
  58731 Piko Containerwagen 2x 20´ Contain   31,00 €
  58738 Piko Kesselwg. ESSO DSB Ep.IV   16,20 €
  58740 Piko Containerwagen 1x40´ Containe   28,00 €
  58741 Piko Niederbordwagen DB III   12,99 €
  58742 Piko Off. Gwg. DR III   12,99 €
  58743 Piko Containerwagen 1x40´ Containe   28,00 €
  58744 Piko Ged. Güterwagen Loacker FS VI   22,70 €
  58745 Piko Ged. Güterwagen Starke Marken   22,70 €
  58746 Piko Ged. Güterwagen Starke Marken   25,00 €
  58747 Piko Hochbordwagen AWT VI       18,30 €
  58748 Piko Hochbordwagen Eaos Lokotrans   18,30 €
  58749 Piko Niederbordwagen ÖBB III   12,99 €
  58750 Piko Niederbordwagen NS III   12,99 €
  58751 Piko Kesselwg. ÖMV ÖBB IV   16,90 €
  58753 Piko Kesselwagen PKP IV   16,90 €
  58754 Piko Containertragwagen NS VI, 2X2   31,30 €
  58756 Piko Hochbordwagen Gysev VI       18,30 €
  58757 Piko Hochbordwagen Eas-y Rail Carg   18,30 €
  58759 Piko Flachwagen Pdk 31 PKP III   14,99 €
  58760 Piko Off. Güterwagen Wddo PKP IV   16,99 €
  58761 Piko Gepäckwagen Ft PKP III   16,30 €
  58762 Piko Ged. Güterwagen Gklm PKP IV   15,80 €
  58763 Piko Ged. Güterwagen Kdn PKP III   15,80 €
  58764 Piko Ged. Güterwagen Starke Marken   22,40 €
  58765 Piko Ged. Güterwagen Starke Marken   22,10 €
  58766 Piko Ged. Güterwagen Starke Marken   22,10 €
  58767 Piko Ged. Güterwagen Starke Marken   22,10 €
  58768 Piko Kesselwagen Haltermann VI   16,00 €
  58769 Piko Kesselwagen CSD IV   16,50 €
  58770 Piko Kesselwagen Bon NS III   16,50 €
  58771 Piko Hochbordwagen EANOS NS IV   17,80 €
  58772 Piko Off. Güterwagen EUROP GTOW NS   14,40 €
  58773 Piko Containertrgwg. 1x40´ FS V   27,60 €
  58774 Piko Ged. Güterwagen Kdn PKP III   16,60 €
  58775 Piko Rungenwagen Pdk 31 PKP III   12,00 €
  58776 Piko Güterzugbegleitwagen Ft PKP I   16,00 €
  58777 Piko 2-achs. Kesselwagen Wascosa F   16,50 €
  58778 Piko Off. Güterwagen Eaos PKP Carg   17,80 €
  58779 Piko Containertragwagen 2x20´ Cont   30,50 €
  58800 Piko IC 2 DoSto Steuerwagen 2.Kl.   63,10 €
  58801 Piko IC 2 DoSt 2.Kl. DB AG VI   43,70 €
  58802 Piko IC 2 DoSt 1.Kl. DB AG VI   43,70 €
  58803 Piko DoSto 2. Kl. DB Regio VI   44,30 €
  58804 Piko DoSto 1./2. Kl. DB Regio VI   44,30 €
  58805 Piko DoSto Steuerwagen DB Regio VI   63,80 €
  58806 Piko DoSto 2. Kl Koleje VI   46,99 €
  58807 Piko DoSto Steuerwagen Koleje VI   66,99 €
  58808 Piko Doppelstockwagen 2. Kl. Nah.S   43,10 €
  58901 Piko Verschlagwg. Pro prepravu zví   24,30 €
  58902 Piko Kühlwagen Ibbhss8366 äBananen   25,50 €
  58903 Piko Kesselwg. mit Bhs Dt.-Amerik.   27,70 €
  58904 Piko Kesselwg. mit Bhs DR III   27,70 €
  58906 Piko Ged. Gwg. G02 PKP III   23,40 €
  58907 Piko Ged. Gwg. G02 mit Bhs DRG II   21,30 €
  58908 Piko Ged. Gwg. G02 mit Bhs Plaste   21,30 €
  58909 Piko Ged. Gwg. G02 mit Bhs Tuborg-   23,30 €
  58911 Piko Ged. Güterwagen FS III   16,40 €
  58912 Piko Ged. Güterwagen Gbs1500 Fo   25,70 €
  58913 Piko Ged. Gwg. Gbgkks 112.0     30,50 €
  58914 Piko Säuretopfwg. Dansk DSB III   29,70 €
  58915 Piko Säuretopfwagen ÖBB III   28,90 €
  58916 Piko Off. Gwg. Omm39 CSD IV   16,49 €
  58917 Piko Säuretopfwagen DR III   26,30 €
  58918 Piko Schienenreinigungswagen ÖBB I   38,00 €
  58919 Piko Schienenreinigungswagen FS IV   38,00 €
  58920 Piko Schienenreinigungswagen U PKP   38,00 €
  58921 Piko 4-achs. Kesselwagen ÖMV IV   27,70 €
  58922 Piko 4-achs. Kesselwagen Eva DB IV   27,00 €
  58923 Piko 4-achs. Kesselwagen DR Minol   27,00 €
  58924 Piko Ged. Güterwagen G02 "Club Col   20,70 €
  58925 Piko Ged. Güterwagen G02 "Berliner   20,70 €
  58926 Piko Ged. Güterwagen d`Oranjeboom   22,80 €
  58927 Piko Ged. Güterwagen G02 PKP III m   22,80 €
  58928 Piko Ged. Güterwagen mit Bremserha   22,80 €
  58929 Piko Ged. Güterwagen SBB Cardinal   22,80 €
  58930 Piko Ged. Güterwagen Koel- en Vrie   42,70 €
  58931 Piko Bierwagen Clausthaler DB III   38,80 €
  58932 Piko Bierwagen DRG Berliner Kindl   38,80 €
  58933 Piko Ged. Güterwagen G02 Faxe III   22,80 €
  58934 Piko Ged. Gwg. Tuborg Carlsberg DS   22,80 €
  58935 Piko Ged. Güterwagen Glm ÖBB IV   22,90 €
  58936 Piko Ged. Güterwagen CHOK NS III   22,90 €
  58937 Piko Ged. Güterwagen Gr04 DR IV o.   21,60 €
  58938 Piko Off. Güterwagen ÖBB III   24,00 €
  58939 Piko Offener Güterwagen Wddo PKP I   24,00 €
  58940 Piko Ged. Güterwagen DB Bosch III   20,70 €
  58941 Piko Schienenreinigungswagen SBB E   38,00 €
  58942 Piko Offener Güterwagen Elo FS IV   22,40 €
  58943 Piko Kühlwagen "Wührer" FS III   18,30 €
  58950 Piko Chemiekesselwagen RTI VI   48,40 €
  58951 Piko Chemiekesselwagen Kronospan V   52,60 €
  58952 Piko Schiebeplanenwg. Shimmns DB C   30,00 €
  58953 Piko Druckgaskesselwagen Aretz VI   43,60 €
  58954 Piko Druckgaskasselwagen 120 SIT F   47,90 €
  58955 Piko T3000e Nacco mit 2 Trailer Wi   81,20 €
  58956 Piko T3000e Hupac mit 2 Trailer Sc   89,40 €
  58958 Piko Schiebeplanenwagen GATX VI   29,20 €
  58959 Piko Schiebeplanenwagen Mercitalia   32,10 €
  58960 Piko Druckgaskesselwagen CD VI ohn   46,80 €
  58961 Piko Knickkesselwg. Pannonia-Ethan   47,50 €
  58962 Piko Knickkesselwagen Wascosa oran   43,20 €
  58963 Piko Offener Schiebeplanenwagen Sh   32,10 €
  59620 Piko Schnellzugwg. Am202 DB IV   38,50 €
  59622 Piko Schnellzugwg. Bm232 DB IV   38,50 €
  59623 Piko Schnellzugwg. BDms272 DB IV   38,50 €
  59624 Piko Schnellzugpackwg. Dm902 DB IV   38,50 €
  59625 Piko Schnellzug-Halbspeisewg. ARm2   38,50 €
  59633 Piko Schnellzugwg. 1./2.Kl. ABm223   38,50 €
  59634 Piko Schnellzugwg. 1./2.Kl. ABm223   38,50 €
  59635 Piko Schnellzugwg. 2.Kl. Bm232 DB   38,50 €
  59638 Piko Schnellzugwagen 1.Kl. Am202 D   38,50 €
  59639 Piko Schnellzugwagen 1./2.Kl. ABm2   38,50 €
  59640 Piko Schnellzugwagen 2.Kl. Bm232 D   38,50 €
  59641 Piko Schnellzugwagen 2.Kl./Gepäck   38,50 €
  59642 Piko Schnellzugpackwagen Dm902 DB   38,50 €
  59643 Piko Schnellzug-Halbspeisewagen AR   38,50 €
  59644 Piko Schnellzugwg. 1./2.Kl. ABm223   38,00 €
  59645 Piko Schnellzugwg. 2.Kl. Bm232 DB   38,00 €
  59660 Piko IC Abteilwagen 1.Kl. Avmz 111   48,20 €
  59661 Piko IC Großraumwagen 1.Kl. Apmz 1   48,20 €
  59662 Piko IC Speisewagen ARmz 211 DB IV   54,70 €
  59663 Piko IC Abteilwagen 2.Kl. Bm 235 D   48,20 €
  59664 Piko IC Großraumwagen 2.Kl. Bpmz 2   48,20 €
  59665 Piko IC Großraumwagen Bpmz 291 DB   48,80 €
  59666 Piko IC Großraumwagen Bpmz DB Luft   44,50 €
  59667 Piko IC Wagen Avmz 111 orientrot 1   47,60 €
  59668 Piko IC Wagen Apmz 121 orientrot 1   47,60 €
  59669 Piko IC Wagen ARmz 211 orientrot 1   53,90 €
  59670 Piko IC Wagen Bpm 291 orientrot 2.   47,60 €
  59671 Piko IC Wagen Bm 235 orientrot 2.   47,60 €
  59672 Piko IC Wagen Bm 235 orientrot 2.   47,60 €
  59673 Piko Schnellzugwagen Bmz Flixtrain   47,60 €
  59680 Piko Mitteleinstiegswagen 2.Kl. By   44,20 €
  59681 Piko Mitteleinstiegswagen 1./2.Kl.   44,20 €
  59682 Piko Mitteleinstiegssteuerwagen 2.   66,20 €
  59684 Piko Mitteleinstiegswagen 2. Kl. D   44,60 €
  59685 Piko Mitteleinstiegswagen 1./2.Kl   44,60 €
  59686 Piko Mitteleinstiegssteuerwagen 2.   66,80 €
  59687 Piko Mitteleinstiegswagen 2. Kl. D   43,50 €
  59688 Piko Mitteleinstiegswagen 1./2. Kl   43,50 €
  59689 Piko Mitteleinstiegssteuerwagen 2.   65,20 €
  95332 Piko Gedeckter Güterwagen Hfhs FS   18,60 €
  95351 Piko Kühlwagen "Forst Bier" FS III 21,99 €  17,40 €
  95750 Piko PIKO Jahreswg. 2020 31,00 €  25,00 €
  95869 Piko PIKO Jahreswagen 2019   25,40 €
  96648 Piko Nahverkehrswg. 120A PKP 534-4   53,00 €
  96649 Piko Nahverkehrswg. 120A PKP 546-8   53,00 €
  96650 Piko Nahverkehrswg. 120A PKP 632-6   53,00 €
  96651 Piko Nahverkehrswg. 120A PKP 001-0   53,00 €
  96652 Piko Personenwagen 120A 2.Kl. B11   54,99 €
  96653 Piko Personenwagen 120A 2.Kl. B9 P   54,99 €
  96656 Piko Personenwagen 120A 2.Kl B11 P   53,70 €
  96657 Piko Personenwagen 120A 2.Kl B9 PK   53,70 €
  96658 Piko Personenwagen 120A PKP Ep. V   52,30 €
  96659 Piko Personenwagen 120A PKP Ep. V   52,30 €
  96687 Piko Schwerlastwagen Slmmps RTS VI   43,40 €
  96688 Piko Flachwagen Slmmps-y SBB VI oh   42,30 €
  96782 Piko 2er Set EW-I Wagen 2. grün Ty   119,20 €
  96786 Piko 2er Set Personenwg. EW I B SB 139,99 €  131,20 €
  96790 Piko 2er Set Personenwg. EW I A+B 139,99 €  131,20 €
  97056 Piko Doppelstockwagen PKP 2.Kl. St   56,20 €
  97057 Piko Doppelstockwagen PKP 2.Kl. St   56,20 €
  97075 Piko Bierwagen "Cousin & de Rauw"   23,20 €
  97085 Piko DoSto 2.Kl. PKP VI   56,20 €
  97086 Piko DoSto 2.Kl. PKP VI geänderte Betriebsnr.   56,20 €
  97101 Piko Personenwg. 2. Kl. MAV VI, ne 34,99 €  26,80 €
  97102 Piko Personenwg. 1. Kl. MAV VI 34,99 €  26,80 €
  97600 Piko Personenwagen 111A PKP V   54,90 €
  97601 Piko Personenwagen 112A PKP V   54,90 €
  97602 Piko Personenwagen 111A PKP IV   54,90 €
  97603 Piko Personenwagen 112A PKP IV   54,90 €
  97604 Piko Personenwagen 111A PKP Interc   54,99 €
  97605 Piko Personenwagen 112A PKP Interc   54,99 €
  97606 Piko Liegewagen 110A PKP Intercity   54,99 €
  97607 Piko Speisewagen 113AM PKP Interci   54,99 €
  97608 Piko Personenwagen 111A PKP V   54,99 €
  97609 Piko Personenwagen 104A PKP IV 54,99 €  52,30 €
  97610 Piko Personenwagen 111A PKP IV   54,99 €  52,30 €
  97611 Piko Personenwg. 111A PKP Ep. IV, 54,99 €  52,30 €
  97612 Piko Personenwg. 111A PR Ep. VI 54,99 €  52,30 €
  97613 Piko Personenwg. 112A PR Ep. VI 54,99 €  52,30 €

Irrtum, Preisänderungen und Zwischenverkauf vorbehalten!
Modellbahn Apitz GmbH
Geschäftsführer: Karsten Apitz
Heckinghauser Str. 218, 42289 Wuppertal , Deutschland
Ust-IdNr.: De 121029511
HR B 19236
Amtsgericht: Wuppertal

Web.: www.modellbahn-apitz.de E-Mail: info@modellbahn-apitz.de